Gujarat State Eligibility Test (GSET) 2023 | ગુજરાત રાજ્ય પાત્રતા પરીક્ષા (GSET) 2023

આગામી મહિનાઓમાં, ગુજરાતમાં મહત્વાકાંક્ષી શિક્ષણવિદો માટે એક આકર્ષક તક રાહ જોઈ રહી છે. વડોદરાની મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી, ગુજરાત રાજ્ય વતી નોડલ એજન્સી તરીકે સેવા આપી રહી છે, તે 26 નવેમ્બર, 2023 (રવિવાર) ના રોજ યોજાનારી Gujarat State Eligibility Test (GSET) ની 16મી આવૃત્તિની જાહેરાત કરતાં રોમાંચિત છે. વધુ વિગતો માટે નીચે તપાસો.

Table of Contents

Gujarat State Eligibility Test (GSET) 2023 | ગુજરાત રાજ્ય પાત્રતા પરીક્ષા (GSET) 2023

પરીક્ષા લેનાર સંસ્થા મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી
પરીક્ષાનું નામ  ગુજરાત રાજ્ય પાત્રતા કસોટી (GSET)
પોસ્ટ નું નામ  આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર
અરજી મોડ ઓનલાઇન 
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સપ્ટેમ્બર 16, 2023
પરીક્ષા તારીખ નવેમ્બર 26, 2023
સત્તાવાર વેબસાઇટ https://www.gujaratset.ac.in/

 

Gujarat State Eligibility Test (GSET) 2023

Gujarat State Eligibility Test (GSET) 2023 Important Date:

અરજી ફોર્મ ભરવાની શરૂવાત – 21-08-2023
અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ -16-09-2023
ફી ભરવાની અંતિમ તારીખ -16-09-2023
ગુજરાત SET પરીક્ષા તારીખ: 26-11-2023

Gujarat State Eligibility Test (GSET) 2023 official notification

Gujarat State Eligibility Test સબંધિત તમામ વિગતો દર્શાવતી સત્તાવાર સૂચના નીચે આપેલી લિન્ક પરથી તમે જોઈ  શકો છો.

ગુજરાત રાજ્ય પાત્રતા પરીક્ષા (GSET) 2023: પોસ્ટનું નામ:

ગુજરાત રાજ્યની યુનિવર્સિટીઓ અને કોલેજોમાં આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર માટે ભરતી માટે ગુજરાત રાજ્ય પાત્રતા પરીક્ષા (ગુજરાત SET) યોજવા જઈ રહી છે.

પગારધોરણ

ગુજરાત રાજ્ય પાત્રતા પરીક્ષા (GSET) 2023: શૈક્ષણિક લાયકાત

Gujarat State Eligibility Test માટેની શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

ગુજરાત રાજ્ય પાત્રતા પરીક્ષા (GSET) 2023: જરૂરી દસ્તાવેજો :

Gujarat State Eligibility Test માટે અરજી કરવા માટે, તમારે નીચેના દસ્તાવેજો સબમિટ કરવાની જરૂર પડશે:

– આધાર કાર્ડ
– કોમ્પ્યુટર કોર્સનું પ્રમાણપત્ર
– શૈક્ષણિક માર્કશીટ
– જાતિનું પ્રમાણપત્ર
– અનુભવ પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો)
– ડિગ્રી પ્રમાણપત્ર
– પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો
– સહી
– અને અન્ય સંબંધિત દસ્તાવેજો

આ પણ વાંચો :

ગુજરાત રાજ્ય પાત્રતા પરીક્ષા (GSET) 2023: અરજી પ્રક્રિયા

 • ઉમેદવારે ઓનલાઇન એપ્લિકેશન ફોર્મ ભરતાં પહેલાં અને જમા કરાવતા પહેલાં “શૈક્ષણિક લાયકાત” વિશેના નિયમો વાંચી લેવા જરૂરી છે અને ગુજરાત સ્ટેટ એલિજિબિલીટી ટેસ્ટના વેબસાઇટ પર મૂકેલ માહિતી પુસ્તિકા તથા દૈનિક વર્તમાનપત્રો(છાપાં) અને એમ્પ્લોયમેન્ટ ન્યુઝ વગેરેમાં પ્રકાશિત જાહેરાત / જાહેરનામા નો ધ્યાનપુર્વક અભ્યાસ કરવો.
 • પગલું ૧ – પરીક્ષા ફી ભરવી
 • ઉમેદવારે ફી ભરવા માટે GSET ની વેબસાઈટ :www.gujaratset.ac.in ની મુલાકાત લેવી. પરીક્ષા ફી તથા લાગુ પડતી પ્રોસેસિંગ ફી અને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) નેટ બેન્કિંગ / ક્રેડિટ કાર્ડ / ડેબિટ કાર્ડ દ્વારા ચૂકવી શકાય છે.
 • ફી ચુકવણી માટે ચુકવણી માટે સ્ક્રીન પર આવતી સૂચનાઓને અનુસરો અને આવશ્યક પરીક્ષા ફી ની સફળતાપુર્વક ચુકવણી બાદ ફી ભાર્યાની પાવતીની પ્રિન્ટ લઇ લો.
 • પગલું-૨ માં GSET પરીક્ષા માટે ઓન લાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરવા, ફી ભાર્યાની પાવતીમાં આપેલ Order Number અને SBIePay Reference ID ની નોંધ લઇ લો અને સાચવીને રાખો.
 • પગલું ૨ – GSET પરીક્ષા માટે ઓનલાઇન ઉમેદવારી ની નોંધણી કરો
 • ઓનલાઇન એપ્લિકેશન કરતા પહેલાં ઉમેદવાર પાસે પોતાનો તાજેતરનો સ્કેન કરેલો પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો JPEG ફોર્મેટમાં તથા 100kbથી ઓછી ફાઇલ સાઇઝમાં હોવો જોઇએ.
 • ઉમેદવાર GSET ની વેબસાઇટ : www.gujaratset.ac.in પર Order Number અને SBIePay Reference ID થી પોતાના ખાતામાં “LOGIN” થયા બાદ “Step 2-Register Online for GSET” બટન ક્લિક કરી GSET પરીક્ષા માટે ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ ભરી શકશે.
 • ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ પર માગેલ બધી જ માહિતી ખાસ સાવચેતી રાખી ભરવી અને સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા દરમ્યાન સ્ક્રિન પર આવતી માહિતીને અનુસરવૂં. તમારુ નામ, વિષય, કેન્દ્ર, કેટેગરી, શારીરિક અથવા દ્રષ્ટીની વિકલાંગતા, ફી, પોતાનો તાજેતર સ્કેન કરેલો પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો કે જે JPEG ફોર્મેટમાં, 100 kb થી ઓછી ફાઇલ સાઇઝમાં વગેરે વિગતો અને અન્ય જરૂરી વિગતો ભરતી વખતે ખાસ સાવચેતી રાખો કારણકે એકવાર ફોર્મ જમા કરાવ્યા બાદ આ તમામ વિગતોમાં કોઇ સુધારો કરી શકાશે નહીં જેને કારણે થતા ગેરફાયદા માટે GSET Agency જવાબદાર રહેશે નહી.
 • આપનું રજીસ્ટ્રેશન સફળતાપૂર્વક થઇ ગયા બાદ, તમારી સમક્ષ રજુ થયેલ પેજ પરથી આપના ભરેલ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ફોર્મ ની પ્રિન્ટઆઉટ માત્ર A-4 સાઇઝ ના પેપરમાં જ લેવી. ઉમેદવારે ભરેલ એપ્લિકેશન ફોર્મની પ્રિન્ટઆઉટ ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે પોતાની પાસે ફરજિયાત રાખવું.
 • GSET પરીક્ષા માટે આવશ્યક ફી ભરવી (પગલું – ૧ ) અને ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન (પગલું – ૨ ) બંને ફરજીયાત છે.
 • તકનીકી કારણોસર કે અન્ય કોઈ કારણોસર એપ્લિકેશન ફોર્મની પ્રિન્ટ કોપીમાં ઉમેદવાર નો અપલોડ કરેલો પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો બરાબર ન દેખાય / છપાય, તો ઉમેદવારે તરત જ રજીસ્ટ્રેશન ની વિગતો સાથે પોતાનો તાજેતર સ્કેન કરેલો પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો E – Mail : info@gujaratset.ac.in પર મોકલી આપવો
 • ઉમેદવારો એ બાબતની નોંધ લેવી કે GSETમાં ઉત્તીર્ણ થયા બાદ કોઈપણ પ્રમાણપત્ર / દસ્તાવેજ ગુજરાત સ્ટેટ એલિજીબીલિટી ટેસ્ટ , વડોદરા ખાતે મોકલવું નહીં.
 • નોંધ લેશો કે અરજીનું કન્ફર્મેશન મેળવવાની, હોલ ટિકીટ ડાઉનલોડ કરવાની અને બેઠક વ્યવસ્થા / પરીક્ષા સ્થળ વિષેની જાણકારી GSETની વેબસાઇટ પરથી નોંધી લેવાની જવાબદારી માત્ર ને માત્ર ઉમેદવારની પોતાની રહેશે. GSET એજન્સી આ બાબતે કોઈપણ રીતે જવાબદાર રહેશે નહી.
 • ઉમેદવારોને સૂચિત કરવામાં આવે છે કે છેલ્લા સમયે ઉતાવળે ફોર્મ ભરવાને બદલે વહેલાં અનુકૂળ સમયમાં ભરી દેવું. GSET નેટવર્ક કે અન્ય પ્રશ્નો માટે જવાબદાર રહેશે નહીં.

આ પણ વાંચો :

ભરતી સબંધિત ઉપયોગી મહત્વની લિંક:

હોમ પેજ અહી ક્લિક કરો
ભરતી ની નોટિફિકેશન અહી ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઇટ https://www.gujaratset.ac.in/

 

અરજી કરતા પહેલા, Gujarat State Eligibility Test ની વ્યાપક માહિતી માટે સંસ્થાની અધિકૃત વેબસાઇટની મુલાકાત લેવાની ખાતરી કરો. અમારો હેતુ સચોટ માહિતી પ્રદાન કરવાનો છે; જો કે, ભરતી પ્રક્રિયામાં ફેરફારો થઈ શકે છે.

FAQ

GSET પરીક્ષા દર વર્ષે લેવામાં આવે છે?

GSET એ વર્ષમાં એકવાર રાજ્ય-સ્તરની ઓનલાઈન પરીક્ષા છે.

ગુજરાતમાં રાજ્ય કક્ષાની પાત્રતા કસોટી શું છે?

જે અરજદારો ગુજરાત રાજ્યની વિવિધ સંસ્થાઓમાં લેક્ચરશિપ/આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની જગ્યા માટે ભરતી કરવા ઈચ્છે છે તેઓ ગુજરાત રાજ્ય પાત્રતા કસોટીમાં અરજી ફોર્મ ભરીને અરજી કરી શકે છે.

GSET પરીક્ષા દર વર્ષે કેટલી વાર લેવામાં આવે છે?

GSET વર્ષમાં એકવાર લેવામાં આવે છે.

GSET માટે પ્રવેશ પરીક્ષા શું છે?

આ પ્રવેશ પરીક્ષાનું સૌથી સામાન્ય નામ GSET છે. આ પરીક્ષા ગુજરાત રાજ્યમાં ફેલાયેલા વિવિધ પરીક્ષા કેન્દ્રો પર 23 વિષયોમાં લેવામાં આવે છે. GSET 2023 ત્રણ કલાકની અંદર ઑફલાઇન મોડમાં યોજાશે.

GSET ઉમેદવારોનો પગાર કેટલો છે?

GSET ગ્રેજ્યુએટ આસિસ્ટન્ટનો સરેરાશ પગાર ભારતમાં દર વર્ષે ₹19,63,668 છે.

GSET પરીક્ષા પાસ કરવા માટે ઓછામાં ઓછા કેટલા ગુણ છે?

સામાન્ય કેટેગરી માટે 40% અને SC/ST 35% ગુણ હોવા જોઈએ.

GSET પરીક્ષા પાસ કર્યા પછી શું કરવું?

GSET પરીક્ષા માટે ઉમેદવારોએ લાયક બનવા માટે ટોચના 6% વિદ્યાર્થીઓમાં સ્થાન મેળવવું આવશ્યક છે. જેઓ પરીક્ષા પાસ કરશે તેઓ ગુજરાતમાં આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર તરીકે કામ કરવા માટે લાયક બનશે.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top